ขั้นตอนการเข้ามัลดีฟส์

ขั้นตอนการเข้าประเทศมัลดีฟส์ 2022

มัลดีฟส์เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวตามปกติ และยกเว้นข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิดเกือบ 100% ประชากรทั้งประเทศในวัยที่ฉีดวัคซีน ได้รับวัคซีนโควิด 100% ของจำนวนประชากร

เอกสารในการเดินทางเข้ามัลดีฟส์

  1. พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  2. หลักฐานการจองโรงแรม Voucher Confirmation จากที่พัก
  3. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
  4. หลักฐานการฉีดวัคซีน (แสดงที่เคาท์เตอร์สายการบิน ตอน check in ขาออกประเทศ) 
  5. QR CODE  IMUGA (กรอกข้อมูลด้านสุขภาพออนไลน์ ก่อนเดินทาง 48 ชม) https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create